Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Gminną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu przy ulicy Sierpowej 37. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszej placówki. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.

Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (np.przetwarzanie wizerunku);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, czyli wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, czyli na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja przepisów ustawy Prawo oświatowe);
  • art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, czyli wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.